Forklarende ordliste til Erhvervsuddannelsesområdet EUD

Klik her for at hente listen som PDF

AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser)

APV: Arbejdspladsvurdering

AUB: (Tidligere AER) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AVU: Almen voksenuddannelse

BAR: Branche Arbejdsmiljøråd

Bolig: I Snedkernes Uddannelsers regi bruges Bolig som forkortelse for Det faglige udvalg for Boligmontering og Ortopædi, der dækker over uddannelserne møbelpolstrer, gardindekoratør, autosadelmager og ortopædist.

BU: Byggeriets Uddannelser

CIRIUS: Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter

CØSA: Et it-baseret økonomistyrings- og studieadministrativt system, som på grundlag af bl.a. aktivitetsoplysninger fra erhvervsskoler skal udbetale tilskud og afgive oplysninger til statsregnskabet.

Datavarehuset: Ministeriets datavarehus, der indhenter statistik om praktikaftaler, uddannelsesaftaler m.m.

EASY: Undervisningsministeriets database til bl.a. registrering af praktikophold.

EMMA: Kriteriet til vurdering af, om en elev under erhvervsuddannelse er berettiget til optagelse i skolepraktik, der træder i stedet for en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed. Det drejer sig om at være Egnet, geografisk Mobil, fagligt Mobil samt Aktivt søgende.

EMU: emu.dk er Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, der inspirerer Danmarks lærere, pædagogisk personale og ledere og fremmer refleksion over egen praksis.

EUC: Erhvervsuddannelsescenter

EUD: Erhvervsuddannelse

EUV: Erhvervsuddannelse for voksne, som er fyldt 25 år. EUV tager afsæt i den uddannelse og de erfaringer, som den voksne allerede har.

EUU: Efteruddannelsesudvalg

EUX: En erhvervsuddannelse + en gymnasial eksamen = et svendebrev og et eux-eksamensbevis.

EVU: El- og vvs-branchens uddannelsessekretariat

FKB: Fælles Kompetencebeskrivelse. Udviklings- og udbudsramme for en gruppe af fagligt beslægtede AMU-kurser. Indeholder bl.a. definition af jobområdet, beskrivelser af typiske arbejdspladser og medarbejdere samt en eller flere tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK).

FoU: Forsøgs- og Udviklingsarbejde. På Finansloven afsættes midler hertil, der administreres af Uddannelsesstyrelsen.

FVU: Forberedende Voksenundervisning

FU: Fagligt udvalg

HHX/HH: Højere Handelseksamen

HTX: Højere Handelseksamen

IDV: Indtægtsdækket virksomhed. Uddannelsesinstitutionernes (skolernes) salg af skræddersyede konsulent- og uddannelsesydelser til eksterne kunder.

IF: Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser

IKUF: Industriens Kompetenceudviklingsfond

IKV: Individuel kompetencevurdering

IU: Industriens Uddannelser

KVU: Kort videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelser, der bygger på forudgående erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

LOP: Lære- og praktikplads

LUP: Lokal Undervisningsplan

LUU: Lokale Uddannelsesudvalg

LVU: Lang videregående uddannelse

MMV: Mindre og mellemstore virksomheder. EU-definition af en lille eller mellemstor virksomhed (SMV/MMV’er) måles bl.a. på antal arbejdstagere Mikro < 10 Lille < 50 Mellemstor <250: Den typiske danske virksomhed har få ansatte, og derfor vil en meget stor del af virksomhederne i Danmark blive karakteriseret som SMV/MMV’er, hvis man bruger EU-definitionen selvom virksomhederne har en størrelse, hvor man efter danske forhold ikke ville karakterisere virksomheden som lille/mellemstor. Kilde: 2003/361/EC.

MVU: Mellemlang videregående uddannelse

MI: Metalindustriens Uddannelsesudvalg

NCK: Nationalt Center for Kompetenceudvikling

NQF: National Qualification Framework. Europæisk ’oversættelsesnøgle’ - en såkaldt referenceramme – som gør den enkeltes kvalifikationer og kompetencer letforståelige i hele Europa.

Optagelse.dk: Optagelse.dk har til formål at lette tilmeldingen til ungdomsuddannelserne og ansøgning til de videregående uddannelser ved at digitalisere ansøgningsprocessen.

PGU: Pædagogisk grunduddannelse

PIU: Praktiktid i udlandet

lærepladsen.dk: Mødested for virksomheder og lærlinge. Medarbejdere på erhvervsskoler kan anvende lærepladsen.dk som værktøj til formidling af lærepladser og støtte for både elever og virksomheder.

Praktik+: Praktik+ (Praktik Plus) er en webapplikation til registrering og koordinering af det opsøgende arbejde efter praktikpladser. Webapplikationen understøtter det opsøgende arbejde på erhvervsskolerne og i de faglige udvalg for etablering af praktikpladser.

REU: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

REVE: Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

RKV: Realkompetencevurdering

SFU: Snedkerfagets fællesudvalg med overordnet ansvar for bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger.

SKP: Skolepraktik

STAR: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

STIL: Styrelsen for IT og Læring

STUK: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

SU: Snedkernes Uddannelser. Varetager sekretariatsopgaverne for Træindustriens Uddannelsesudvalg, Snedkerfagets Fællesudvalg, Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi og Træets Efteruddannelser.

SVU: Statens VoksensUddannelsesstøtte. Økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Ud over SVU findes der også en anden støtteordning til voksenuddannelse – VEU-godtgørelse.

TE: Træets Efteruddannelser. Udvikler arbejdsmarkedsrelevant kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling for voksne, efteruddannelseskurser, materialer og læreruddannelse.

TS: Teknisk Skole

TSF: Teknisk SkoleForening

TU: Træindustriens Uddannelsesudvalg med overordnet ansvar for maskinsnedker, produktionsassistent møbel og produktionsassistent døre og vinduer.

TUP: Tværgående Udviklingspulje bevilger midler til AMU-projekter

TUR: Transporterhvervets uddannelser

UddannelsesGuiden: UddannelseGuiden (ug.dk) er Børne- og undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal. 

UVM: Børne- og Undervisningsministeriet

VEU: Voksen- og efteruddannelse

VEUD: Voksenerhvervsuddannelse

VEU-godtgørelse: Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse. Formålet med VEU er at give voksne – fortrinsvis kortuddannede – et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

VEU-rådet: Rådet for voksen- og efteruddannelse. Rådgiver undervisningsministeren om forhold, der har betydning for voksen- og efteruddannelsesområdet.

VUC: Voksenuddannelsescenter, der udbyder almene fag til voksne med skolebaggrund under 9. eller 10. klasse.