Behandling af tvistighedssager

 

Der findes et særligt system til behandling af uenighed vedrørende uddannelsesforhold inden for erhvervsuddannelserne – de såkaldte tvistighedssager.

Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal det faglige udvalg eller dets stedfortrædere for uddannelsen først forsøge at få lærling og virksomhed til at indgå et forlig om tvisten.

Sagen kan indbringes for udvalget af lærling eller lærepladsvirksomhed, og det faglige udvalg vil herefter søge at forlige sagen. Udvalget kan ikke træffe afgørelse i sagen, så det handler alene om at forsøge at få parterne til at indgå en aftale om løsning af uenigheden. Udvalget vil derfor som oftest indkalde parterne til et forligsmøde, når sagen er indbragt af en af parterne.

I nogle situationer er det fastsat, at der først skal forsøges at finde et forlig lokalt mellem parterne under organisationernes medvirken. Hvis uddannelsesaftalen er omfattet af en overenskomst med en sådan bestemmelse, skal forsøg på lokalt forlig i så fald dokumenteres, før det faglige udvalg kan behandle sagen.

Hvis der opnås forlig, udarbejdes et referat, som underskrives af udvalget og begge parter i sagen. Såfremt der ikke kan opnås et forlig, meddeler udvalget skriftligt parterne, at forligsmulighederne anses for udtømte, og parterne kan herefter indbringe sagen for Tvistighedsnævnet, hvis de ønsker det.

Tvistighedsnævnet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen, såfremt parterne ikke kan blive enige. Nævnets kendelser kan indbringes for domstolene inden otte uger fra afgørelsen.

Sagsbehandling i Snedkernes Uddannelser

Ved indbringelse af sager for de faglige udvalg, der sekretariatsbetjenes af Snedkernes Uddannelser, skal sagen indeholde angivelse af sagens parter, overenskomstområde, uddannelsesaftale evt. tillæg til uddannelsesaftale/ophævelse af uddannelsesaftale samt krav og dokumentation herfor, eventuelle tidligere forsøg på at forlige sagen samt en beskrivelse af uoverensstemmelsen. Herefter vil sagen blive behandlet ved formandskabet for det faglige udvalg for uddannelsen eller dets stedfortrædere.

Som udgangspunkt behandles sagen hos Snedkernes Uddannelser i løbet af fire uger.